regulamin i przepisy prawne

Informacje


O czym warto wiedzieć, jadąc do Grodna bez wizy:

 

 1. Obcokrajowcy nieposiadający wiz mogą przyjechać na Białoruś do specjalnego turystyczno-rekreacyjnego parku «Kanał Augustowski” i tereny przyległe.
 2. Można przekroczyć granicę państwową Republiki Białoruś z Reczpospolitą Polską w przejściach granicznych Lesnaja (Rudawka), Bruzgi (Kuźnica Białostocka), z Republiką Litewską w przejściach granicznych Privalka (Švendubrė), Privalka (Raigardas). A także przez dworzec kolejowy i lotnisko w Grodnie.
 3. Bez wizy można zwiedzać terytorium miasta Grodno i regionu Grodno.
 4. Do wjazdu i zwiedzania bez wizy upoważnia dokument ustalonego wzorca iść do wypełnienia formularza, wydawany obcokrajowcowi przez białoruską firmę turystyczną.
 5. W celu uzyskania danego dokumentu turysta powinien:
  • zwrócić się do firmy turystycznej upoważnionej do wydawania takich dokumentów;
  • otrzymać potwierdzenie prawa wjazdu bez wizy i świadczenia zamówionych usług turystycznych.
 6. Wjeżdżający powinien posiadać polisę ubezpieczeniową na okres pobytu w Republice Białoruś.
 7. Obcokrajowiec wjeżdżający bez wizy do Republiki Białoruś powinien okazać na przejściu granicznym:
  • ważny dokument upoważniający do wyjazdu za granicę (paszport);
  • dokument ustalonego wzorca upoważniający do zwiedzania (wydawany przez firmę turystyczną);
  • ubezpieczenie medyczne;
 8. Na granicy wypełnia się kartę migracyjną. Uwaga: w przypadku utraty karty migracyjnej jest przewidziana kara grzywny. 

 

 

Regulamin


 

Przy przekraczaniu granicy należy wypełnić i złożyć deklarację* W PRZYPADKU PRZEWOZU:
  Pojazdów.
  Towarów o wartości ponad 1500 euro lub o wadze ponad 50 kilogramów.
  Środków pieniężnych w gotówce i (lub) czeków podróżnych o łącznej równowartość więcej niż 10 000 dolarów.
  Napojów alkoholowych (ponad 3 litry) i wyrobów tytoniowych (ponad 200 sztuk).
  Środków pieniężnych w postaci rachunków, czeków (czeków bankowych), papierów wartościowych w formie dokumentu.
  Broni i amunicji, nabojów gazowych, paralizatorów.
  Leków, narkotyków, substancji o silnym działaniu i ich prekursorów .
  Wartości kulturowych, publikacji, książek, gazet, zdjęć.
  Zwierząt.
  Towarów przewożonych więcej niż 1 raz w ciągu 3 dni kalendarzowych.

* szczegółowe informacje o trybie wwozu towarów można uzyskać na stoiskach informacyjnych

 

 

Przepisy dotyczące przekroczenia granicy przez obcokrajowców.

Przekraczając granicę Republiki Białoruś, niezależnie od sposobu przekraczania, należy odbyć kontrolę graniczną i kontrolę celną. Obcokrajowcy i osoby nieposiadające obywatelstwa (dalej – obcokrajowcy) mogą przekraczać granicę państwową Republiki Białoruś, posiadając następujące dokumenty:

 • - Ważny dokument uprawniający do wyjazdu za granicę (paszport) z wizą do krajów, z którymi Republika Białoruś ma tryb wizowy;
 • - Dokument uprawniający do powrotu do państwa pochodzenia lub zamieszkania (w przypadku utraty paszportu na terytorium Republiki Białoruś);
 • - Ważny dokument uprawniający do wyjazdu za granicę oraz dokument uprawniający obcokrajowca do indywidualnego lub grupowego zwiedzania parku „Kanał Augustowski” iść do wypełnienia formularza w razie przekroczenia  granicy państwowej Republiki Białoruś z Rzeczpospolitą Polską w przejściach granicznych    Lesnaja (Rudawka), Bruzgi (Kuźnica Białostocka), z Republiką Litewską w przejściach granicznych Privalka (Švendubrė), Privalka (Raigardas), albo dworzec kolejowy i lotnisko w Grodnie.

 

 

W RB funkcjonuje elektroniczny system poboru opłat drogowych BelToll.

Opłaty za korzystanie z dróg płatnych są obowiązkowe dla kierujących

 • - pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony;
 • - pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane poza obszarem Unii Celnej.

Z opłat są zwolnieni kierujący pojazdami samochodowymi o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, zarejestrowane w państwach Unii Celnej.

 

 

Na terenie między granicą państwową RB a odpowiednim przejściem granicznym zabrania się:
 • - postoju pojazdów;
 • - wsiadania i wysiadania pasażerów;
 • - załadunku i rozładunku pojazdów;
 • - przebywania osób fizycznych nieprzekraczających granicę państwową RB.

Nieprzestrzeganie przez obywateli niniejszych zasad jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z art. 23.31 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB (kara upomnienia z deportacją lub bez deportacji lub kara grzywny w wysokości do 50 kwot bazowych)

 

 

Obywatelom w przejściach granicznych zabrania się:
 • - robienia zdjęć i nagrywania wideo;
 • - rozmów z użyciem telefonii komórkowej;
 • - pozostawiania środków pieniężnych w dokumentach podawanych do kontroli;
 • - podjęcia działań mających na celu nakłanianie pracowników organów kontroli państwowej do naruszenia określonego trybu dokonywania kontroli granicznej i innej kontroli, w tym oferowania i (lub)  przekazywania wartości materialnych, oferowania i (lub) udzielania korzyści majątkowych.

 

 

Zasady pobytu obcokrajowców na terenie RB

Przyjeżdżający do RB obcokrajowcy powinni mieć przy sobie środki pieniężne o równowartości nie mniej niż 2 kwoty bazowe RB na każdy dzień pobytu.

Obcokrajowiec lub osoba nieposiadająca obywatelstwa po przekroczeniu granicy RB powinni w ciągu 5 dni roboczych, nie licząc niedzieli, świąt państwowych i dni świątecznych, zarejestrować się w urzędzie meldunkowym właściwym dla faktycznego miejsca pobytu.
Urzędami meldunkowymi w RB są:

 • - Ministerstwo Spraw Zewnętrznych;
 • - Urząd Spraw Wewnętrznych;
 • - Hotel;
 • - Sanatorium i zakład lecznictwa uzdrowiskowego;
 • - Obiekt agroturystyczny.

Wyjątek stanowią obywatele litewskiej, łotewskiej i estońskiej Republiki, a także bezpaństwowcy udokumentowani paszportem nieposiadającym obywatelstwa Estonii na terytorium Republiki Estońskiej oraz osobami posiadającymi status osoby niebędącej obywatelem Republiki Łotewskiej - w przypadku tych kategorii termin bez rejestracji wynosi 30 dni.

 Niedopełnienie tego obowiązku jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z cz. 1 art. 23.55 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB (kara upomnienia lub kara grzywny w wysokości do 50 kwot bazowych lub deportacja).  

 

 

Kierowca przekraczający granicę powinien pamiętać!
 • Kierowca pojazdu mechanicznego powinien posiadać oryginał polisy ubezpieczeniowej honorowanej na terytotium RB, będącej dowodem ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na terenie państwa będącego członkiem Systemu Zielonej Karty.      
 • Uczestnictwo w ruchu drogowym w RB pojazdów mechanicznych zarejestrowanych poza jej granicami, bez polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów mechanicznych honorowanej na terenie RB, jest karane w trybie administracyjnym zgodnie z cz. 4 art. 18.20 Kodeksu wykroczeń administracyjnych RB w wysokości 20 kwot bazowych (od 01.01.2018 kwota bazowa wynosi 24,5 BYN).

 

 

Przekraczając granicę państwową RB, obcokrajowiec zobowiązany jest:
 • Przedstawić ważny dokument upoważniający do wyjazdu za granicę oraz dokument uprawniający obcokrajowca do indywidualnego lub grupowego zwiedzania parku „Kanał Augustowski”, jak również polisę obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego;
 • Otrzymać i wypełnić formularz karty migracyjnej.
 • Opuszczając RB, obcokrajowiec, z wyjątkiem tymczasowo lub stale mieszkających na terenie RB, jeśli inaczej nie jest ustalono w aktach ustawodawczych i umowach międzynarodowych RB, powinien oddać część B karty migracyjnej podczas kontroli granicznej w przejściu granicznym na granicy państwowej RB.  
 

 

 

 

Granice obszaru bezwizowego zostaną oznakowane specjalnymi znakami informacyjnymi.

 

 

PYTANIA i ODPOWIEDZI

 • Czy trzeba mieć ze sobą dokument (pozwolenie) potwierdzający opłacenie usług turystycznych na terenie Białorusi?

Tak, obowiązkowo należy przez cały czas mieć go ze sobą i okazać na granicy.

 • Czy posiadanie tego dokumentu gwarantuje wjazd na Białoruś?

Niestety nie, zawsze ostateczna decyzja należy do funkcjonariuszy Straży Granicznej.

 • Czy jest możliwość od razu załatwienia więcej jak jednego dokumentu?

Tak oczywiście nie ma zakazu, jednakże trzeba pamiętać że na terenie Białorusi można przebywać max. 90 dni/rok (bez konieczności starania się o pozwolenie na pobyt tymczasowy).

 • Jaki obszar można odwiedzić bez wizy?

Teren miasta Grodno i regionu Grodno.

 • Czy można wjechać z Polski a wrócić przez Litwę?

Tak oczywiście.

 • Czy można przyjechać do Grodna na ten dokument pociągiem?

Tak, od 01.01.2018.

 • Czy trzeba wypełnić na granicy kartę migracyjną?

Tak oczywiście jest taki obowiązek i należy ja zachować dla funkcjonariusza Straży Granicznej przy opuszczaniu Białorusi. Za jej utratę grozi mandat.

 • Czy są opłaty drogowe na terenie Białorusi?

Tak są drogi płatne – tzw. BelToll, jednakże na terenie ruchu bezwizowego drogi są bezpłatne na trasie przejście graniczne w Kuźnicy – wieś Korobczyce – Grodno – nie można jechać częścią drogi M-6 (która nie wchodzi w ruch bezwizowy)

 • Jakie drogi pozwalają na przejazd bez wizy?

Jadąc od strony Polski: Przejscie Graniczne “Bruzgi” – zjazd z drogi M-6 – Bruzgi – Korobczyce – Grodno

Jadąc od strony Litwy: Przejście Graniczne “Prywałka” – Krynicze – Hoża – Zaryca – Grodno